Wydział Zarządzania i Dowodzenia AON

Awanse naukowe - doktoraty

Read More


25.06.2013
Wiesław LEWICKI (Kształtowanie bezpieczeństwa personelu Polskich Kontyngentów Wojskowych w bazach zewnętrznych) Promotor Płk dr hab. inż. Jan POSOBIEC

25.06.2013
Robert JĘDRYCHOWSKI (Żandarmeria Wojskowa w reagowaniu kryzysowym) Promotor gen. dyw. dr hab. Bogusław PACEK


25.06.2013
Tomasz WRÓBLEWSKI  Kompetencje funkcjonariuszy policji w zakresie zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym Promotor dr hab. Tomasz MAJEWSKI

25.06.2013
Marek PAWLAK (Czynniki determinujące prowadzenie działań militarnych w środowisku zróżnicowanym kulturowo) Promotor Płk dr hab. Marek WRZOSEK

25.06.2013
Waldemar ŁYDKA (Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów dowództwa brygady) Promotor Dr hab. Tomasz MAJEWSKI

25.06.2013
Jacek LEWANDOWSKI (Organizacja dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas kryzysu militarnego i wojny) Promotor Prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ

25.06.2013
Sławomir KLESZCZ (Siły odpowiedzialności NATO a budowa zdolności wojskowych w warunkach zagrożeń i ograniczeń)Promotor prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

25.06.2013
Paweł JASTRZĘBSKI (Przygotowanie policjantów do udzielania pierwszej pomocy) Promotor prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK

25.06.2013
Marek DEPCZYŃSKI (Transformacja rosyjskich sił zbrojnych) Promotor płk dr hab. Marek WRZOSEK

25.06.2013
Bartosz BIERNACIK (Wsparcie informatyczne procesów informacyjnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni wojskowej) Promotor Prof. dr hab. Józef JANCZAK

25.06.2013
Jarosław WIŚNIEWSKI (System walki wojsk lądowych w szkoleniu dowództw i wojsk) Promotor płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

25.06.2013
Marlena NIEMIEC (Uwarunkowania zmian w kulturze organizacyjnej akademii obrony narodowej) Promotor płk dr hab. Marek WRZOSEK

25.06.2013
Wioletta BURAWSKA (Straż Graniczna w zarządzaniu kryzysowym ministerstwa spraw wewnętrznych) Promotor prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

28.05.2013 r.
Józef KOZŁOWSKI (Ewaluacja czynników strukturalnych funkcjonujących w układach analityczno - informacyjnych) Promotor Prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI

28.05.2013 r.
Marek CHMIELECKI (Profesjonalizacja Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2008 - 2010) Promotor płk dr hab. Marek WRZOSEK


28.05.2013 r.
Krzysztof WYSOCKI (Wsparcie informatyczne planowania działań inżynieryjnych Wojsk Lądowych SZ RP) Promotor płk dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI

28.05.2013 r.
KARWACKA Dorota (Czynniki kształtujące proces informowania polskiej opinii publicznej o sytuacji militarnej podczas pobytu polskiego kontyngentu wojskowego w Republice Iraku w latach 2003 - 2008) Promotor płk dr hab. inż. Marek WRZOSEK


23.04.2013 r.
Magdalena EL GHAMARI (MIĘDZYKULTUROWOŚĆ W OPERACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO) Promotor dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI

23.04.2013 r.
Ewa KUCZYŃSKA (SPOSOBY POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH NA POTRZEBY POLICJI) Promotor prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

23.04.2013 r.
Michał KALISIAK (DZIAŁANIE GRUP BOJOWYCH KAWALERII POWIETRZNEJ W OPERACJACH WSPARCIA POKOJU) Promotor prof. dr hab. Michał HUZARSKI

26.03.2013 r.
Mariusz ŚLIWIŃSKI (Przygotowanie kapelanów Wojska Polskiego do realizacji zadań poza granicami kraju) Promotor płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

26.03.2013 r.
Mariusz MŁYNARCZYK (Modernizacja Krajowego Systemu Skażeń I Alarmowania W Aspekcie Sprawności Reagowania Na Zagrożenia Promieniotwórcze, Biologiczne I Chemiczne) Promotor prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

26.03.2013 r.
Bogusław BĘBENEK (Zdolności Wojsk Lądowych W Przeciwdziałaniu Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym) Promotor płk dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI

26.03.2013 r.
Grzegorz PILARSKI (Wsparcie Teleinformatyczne Procesu Dowodzenia W Brygadzie Zmechanizowanej) Promotor prof. dr hab. Józef JANCZAK

26.03.2013 r.
Lucjan SETLAK (Szkolenie Personelu Służby Inżynieryjno – Lotniczej Sił Powietrznych RP) Promotor dr hab. Stanisław SIRKO

19.02.2013 r.
Sebastian MAŚLANKA (Zwalczanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo) Promotor płk dr hab. Eugeniusz CIEŚLAK

19.02.2013 r.
Marian MICHALEC (Koncepcje operacyjnego użycia sił powietrznych Federacji Rosyjskiej w latach 1992 – 2020) Promotor prof. dr hab. Jerzy GOTOWAŁA

19.02.2013 r.
Sławomir WRONKA (Funkcjonowanie stanowisk dowodzenia brygady pancernej w środowisku sieciocentrycznym) Promotor płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

22.01.2013 r.
Robert KANIEWSKI (Wsparcie inżynieryjne wojsk w operacji wojennej) Promotor dr hab. Paweł CIEŚLAR

22.01.2013 r.
Sebastian MALINOWSKI (Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jednostki wojskowej specjalnego przeznaczenia) Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej BARCZAK

18.12.2012 r.
Marcin ZAWODNIAK (Linie operacyjne w planowaniu działań Wojsk Lądowych w Siłach Zbrojnych RP) Promotor płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

18.12.2012 r.
Marek WASZCZUK (Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Straży Granicznej) Promotor prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK

18.12.2012 r.
Jarosław KRASZEWSKI (Przygotowanie operacji stabilizacyjnej z zastosowaniem kon-cepcji zamierzonych skutków) Promotor prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ

18.12.2012 r.
Mariusz DĄBROWSKI (Zastosowanie komputerowego systemu symulacji w nowocze-snym szkoleniu dowódców operacji policyjnych) Promotor prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

18.12.2012 r.
Grzegorz GUDZBELER (Zastosowanie trenażerów w szkoleniu kadr dowódczych Policji) Promotor prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

18.12.2012 r.
Jolanta ZIÓŁEK (Rekonwersja kadr Sił Zbrojnych RP) Promotor dr hab. Lech KOŚCIELECKI

20.11. 2012 r.
Zdzisław GOŹDZIEJEWSKI (Zabezpieczenie techniczne dywizji i korpusów wojsk lądowych w narodowej operacji obronnej na terytorium Polski) Promotor prof. dr hab. Romuald MAŃKOWSKI

20.11. 2012 r.
Zbigniew MODRZEJEWSKI (System rozpoznania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku) Promotor płk dr hab. Marek WRZOSEK

20.11. 2012 r.
Emilia GOŚCICKA (Dobór kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych w świetle funkcji i zadań sił zbrojnych) Promotor prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK

30.10.2012 r.
Marta WISZNIEWSKA (Outsourcing usług transportowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) Promotor dr hab. Lech KOŚCIELECKI

30.10.2012 r.
Witold SARNOWSKI (Realizacja procesów obsługowych samolotów F – 16 w bazach lotniczych rozmieszczonych na terytorium Polski) Promotor dr hab. Stanisław SIRKO

30.10.2012 r.
Marcin RAWSKI (Informatyczne wspomaganie zarządzania procesami informacyjnymi w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej) Promotor prof. dr hab. Józef JANCZAK

30.10.2012 r.
Jarosław STRUNIAWSKI (Dowodzenie operacjami policyjnymi w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych) Promotor dr hab. Kuba JAŁOSZYŃSKI

30.10.2012 r.
Jacek LASOTA (Asymetria konfliktów zbrojnych) Promotor płk dr hab. Marek WRZOSEK

30.10.2012 r.
Krzysztof GRUCA (Przygotowanie komponentu Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w operacjach o charakterze ekspedycyjnym). Promotor prof. dr hab. Michał HUZARSKI

30.10.2012 r.
Mariusz RATAJCZYK (System szkolno – treningowy Śnieżnik w procesie szkolenia żołnierzy wojsk lądowych) Promotor prof. dr hab. Bogdan SZULC

30.10.2012 r.
Paweł KAMIŃSKI (Straże gminne i miejskie w zarządzaniu kryzysowym) Promotor dr hab. Witold LIDWA

25.09.2012 r.
Piotr WACHNA (Perspektywy wojskowego podsystemu Ratownictwa Chemicznego w reagowaniu kryzysowym w układzie pozamilitarnym) Promotor prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

25.09.2012
Renata RADZIKOWSKA (Polskie Narodowe Siły Rezerwowe) Promotor prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

25.09.2012 r.
Robert DANIŁOWICZ (Podejmowanie decyzji w Państwowej Straży Pożarnej). Promotor prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

25.09.2012 r.
Bogdan KOŁCZ (Wymagania narodowe wobec Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w rozpoznawaniu zagrożeń chemicznych). Promotor prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

25.09.2012 r.
Katarzyna PIETRZYK (Polityka transportowa Unii Europejskiej a potrzeby gospodarczo – obronne Rzeczypospolitej Polskiej). Promotor prof. dr hab. Janusz PŁACZEK

26.06.2012 r.
Wiesław KUCHTA (Kierunki modernizacji technicznej sprzętu inżynieryjnego używanego przez wojska lądowe w operacjach). Promotor - dr hab. Paweł CIEŚLAR

26.06.2012 r.
Jakub MARSZAŁKIEWICZ (Lotnictwo bojowe w walce zbrojnej). Promotor - prof. dr hab. Wojciech MICHALAK

26.06.2012 r.
Marcin MIODOŃSKI (Manewrowość współczesnych samolotów wielozadaniowych a taktyka walk powietrznych). Promotor - prof. dr hab. Jerzy GOTOWAŁA

26.06.2012 r.
Stanisław NOWAKOWICZ (Proces przygotowania i utrzymania zdolności operacyjnej sił militarnych Unii Europejskiej). Promotor - prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO

26.06.2012 r.
Marcin PIETRZAK (Przygotowanie dowództw oddziałów artylerii z wykorzystaniem komputerowego systemu symulacyjnego do działań taktycznych). Promotor - prof. dr hab. Czesław JARECKI

26.06.2012 r.
Krystyna PIĘTA (Wpływ globalizacji na polityczne, militarne i ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa narodowego Polski). Promotor - prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

26.06.2012 r.
Konrad MALASIEWICZ (Determinanty domeny kognitywnej w fazie planowania działań na szczeblu brygady zmechanizowanej (pancernej). Promotor - płk dr hab. Jan POSOBIEC

26.06.2012 r.
Tomasz ZWĘGLIŃSKI (Przydatność szkoleń prowadzonych metodą kształcenia na odległość do podniesienia świadomości społecznej o reagowaniu na zagrożenia). Promotor - prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

24.01.2012 r.
Grzegorz POKORSKI (Integracja informacyjna systemów wspomagania zarządzania i dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP w obszarze danych geoprzestrzennych). Promotor - dr hab. Piotr ZASKÓRSKI

20.12.2011 r.
Izabella TYMIŃSKA (Organizacja systemu celno-podatkowego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa). Promotr - dr hab. Lech KOŚCIELECKI

20.12.2011 r.
ppłk Wojciech WINKLER (Wspomaganie informatyczne procesu zarządzania działalnością naukowo-badawczą w uczelni wojskowej). Promotor - płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

20.12.2011 r.
Marcin ANSZCZAK (Zastosowanie metody matrycowania w zarządzaniu systemu bezpieczeństwa dla Państwowej Straży Pożarnej). Promotor - płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

20.12.2011 r.
kpt Barbara SOŃTA (Propozycja poprawy funkcjonowania zespołów rozpoznania biologicznego w reagowaniu na zagrożenia biologiczne stanu pokoju, kryzysu i wojny). Promotor - prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

20.12.2011 r.
Marcin MAZUREK (Zarządzanie bezpieczeństwem w świetle nauk społecznych). Promotor - prof. dr hab. Bogdan SZULC

20.12.2011 r.
mjr Krystian FRĄCIK (Kontrola jako funkcja dowodzenia realizowana w środowisku sieciocentrycznym). Promotor - płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

20.12.2011 r.
mjr Zdzisław MALINOWSKI (Zabezpieczenie materiałowe Polskich Kontyngentów Wojskowych). Promotor - prof. dr hab. Romuald MAŃKOWSKI

20.12.2011 r.
ppłk Paweł BORYN (Zastosowanie symulacyjnych modeli walki w procesie dowodzenia na szczeblu taktycznym Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP). Promotor - płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

20.12.2011 r.
ppłk Marek BRYLONEK (Dowodzenie operacjami wojskowymi Unii Europejskiej). Promotor - gen. dyw. dr hab. Bogusław PACEK

20.12.2011 r.
gen. dyw. Mirosław RÓŻAŃSKI (Efektywność działań Polskich Kontyngentów Wojskowych tworzonych z etatowych jednostek w operacjach ekspedycyjnych). Promotor - prof. dr hab. Michał HUZARSKI

22.11.2011 r.
ppłk Maciej MARCZYK (Sieć łączności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji międzynarodowej). Promotor - dr hab. inż. Józef JANCZAK

25.10.2011 r.
Karol DYMANOWSKI (Walka elektroniczna Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach reagowania kryzysowego). Promotor – dr hab. Zbigniew GROSZEK

25.10.2011 r.
Brygida GWIAZDA-RZEPECKA (Negocjacje jako narzędzie współpracy cywilno-wojskowej osiągania celów komunikacji strategicznej w operacjach wsparcia pokoju). Promotor – prof. dr hab. Michał HUZARSKI

27.09.2011 r.
Sławomir GAWEŁ (Informacja meteorologiczna w działaniach bojowych lotnictwa wojsk lądowych). Promotor – dr hab. Andrzej GLEN

21.06.2011 r.
Zbigniew LEŚNIEWSKI (Doskonalenie kadr w organizacji wojskowej). Promotor - płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

21.06.2011 r.
Jarosław TRUCHAN (Współdziałanie jednostek specjalnych Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski jako granicy Unii Europejskiej). Promotor – prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK

21.06.2011 r.
Katarzyna Ewa WĄSOWSKA (Wpływ światowych kryzysów paliwowych na funkcjonowanie transportu powietrznego). Promotor - prof. dr hab. Romuald MAŃKOWSKI

21.06.2011 r.
Artur KUPTEL (Narodowy system rozpoznania sił powietrznych w aspekcie wymagań NATO). Promotor – prof. dr hab. Eugeniusz ZABŁOCKI

17.05.2011 r.
Robert RYCZKOWSKI (Wspomaganie komputerowe ćwiczeń dowódczo-sztabowych wojsk obrony przeciwlotniczej). Promotor – dr hab. Andrzej GLEN

22.02.2011 r.
Witold SŁOMIANY (Rachunek kosztów w ocenie szkolenia żołnierzy w jednostce wojskowej). Promotor – prof. dr hab. Janusz PŁACZEK

14.12.2010 r.
Dominik HRYSZKIEWICZ (Społeczna odpowiedzialność Policji). Promotor – prof. dr hab. Bolesław Rafał KUC

26.10.2010 r.
Ewelina KOCHANEK (Strategia sektora energetycznego Polski a bezpieczeństwo państwa). Promotor – prof. dr hab. Janusz PŁACZEK

23.11.2010 r.
Krzysztof MESZYŃSKI (Zarządzanie zasobami osobowymi w reagowaniu kryzysowym na szczeblu samorządu). Promotor – prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

29.09.2010 r.
Dariusz PAŁKA (Planowanie zabezpieczenia materiałowego wojsk lądowych z wykorzystaniem modeli retrospektywnych). Promotor- dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI

22.06.2010 r.
Janusz WDOWSKI (Udział sił wojskowych w przygotowaniu i prowadzeniu obozu dla uchodźców i osób przesiedlonych). Promotor – dr hab. Paweł CIEŚLAR

22.06.2010 r.
Mariusz OCIECZEK (Organizacja, funkcjonowanie i kontrola Wojskowych Służb Specjalnych RP). Promotor – gen. bryg. dr hab. Janusz KRĘCIKIJ

22.06.2010 r.
mjr Jacek STEMPIEŃ (System telepatyczny w sieciach wspomagania komputerowego). Promotor – dr hab. inż. Józef JANCZAK

22.06.2010 r.
ppłk Maciej KAŹMIERCZAK (Źródła importu i gospodarowanie ropą naftową z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej). prof. dr hab. Janusz PŁACZEK

27.04.2010 r.
Mariusz NEPELSKI (Edukacja kdr administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego). Promotor - – prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

27.04.2010 r.
Paweł PORZERZYŃSKI (Witymologiczne aspekty edukacji żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy polskiej Policji). prof. dr hab. Bogdan SZULC

23.03.2010 r.
Radosław OCIECZEK (Profesjonalne przygotowanie i doskonalenie kadr wojskowych służb specjalnych). Promotor – płk dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

23.03.2010 r.
Anna OBOLEWICZ (Przeciwdziałanie skutkom uwolnień materiałów niebezpiecznych w tunelach drogowych – rozwiązania europejskie i narodowe). Promotor – prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI

23.02.2010 r.
mjr Dariusz MAJCHRZAK (Przygotowanie grup bojowych sił reagowania Unii Europejskiej do udziału w operacjach reagowania kryzysowego). Promotor – dr hab. Witold LIDWA

26.01.2010 r.
płk Henryk BORSUK (Zarządzanie zasobami obronnymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego w wojskowej jednostce budżetowej). Promotor – prof. dr hab. Janusz PŁACZEK

26.01.2010 r.
płk Dariusz BANDZUL (Potencjał paliw płynnych Polski w aspekcie spełniania roli państwa gospodarza). Promotor - dr hab. Zenon STACHOWIAK
15.12.2009 r.

mjr mgr inż. Zbigniew REDZIAK (Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka). Promotor płk dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO
15.12.2009 r.

ppłk dypl. Sławomir BYŁEŃ (Zabezpieczenie techniczne komponentu wojsk lądowych w operacjach kryzysowych). Promotor dr hab. inż. Zdzisław KURASIŃSKI
15.12.2009 r.

mgr Dorota KRUPNIK (System bezpieczeństwa ekologicznego w Siłach Zbrojnych RP). Promotor prof. dr hab. Janusz PŁACZEK
24.11.2009 r.

płk mgr inż. Zbigniew KUDŁA (Łączność zapasowych stanowisk kierowania w systemie kierowania obronnością państwa). Promotor prof. dr hab. inż. Józef MICHNIAK
24.11. 2009 r.

mjr mgr inż. Konrad DOBIJA (Zintegrowany system obrony powiietrznej w walce z terroryzmem lotniczym). Promotor płk dr hab. Piotr MAKOWSKI
22.09.2009 r.

mjr mgr Mariusz FRĄCZEK (Bezpieczeństwo wymiany informacji w sieci teleinformatycznej brygady zmechanizowanej). Promotor dr hab. Józef JANCZAK
22.09.2009 r.

mgr Barbara KACZMARCZYK (Zarządzanie zasobami osobowymi straży granicznej na szczeblu terenowym w warunkach zagrożenia państwa). Promotor płk dr hab. Henryk SPUSTEK
23.06.2009 r.

mjr mgr Mariusz GONTARCZYK (Wykorzystanie sprzętu inżynieryjnego w operacjach reagowania kryzysowego). Promotor dr hab. Paweł CIEŚLAR
23.06.2009 r.

ppłk mgr Robert KAWKA (Rozwój zawodowy oficerów wojsk lądowych). Promotor gen. bryg. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ
26.05.2009 r.

mjr mgr Adam ŻACH (Symulacje komputerowe w modelowaniu bezpieczeństwa informacyjnego w siłach zbrojnych). Promotor płk dr hab. Henryk SPUSTEK
26.05.2009 r.

mgr Ireneusz Teodor DZIUBEK (Przygotowanie żołnierzy wojsk lądowych do działań w warunkach zagrożeń atakami terrorystycznymi). Promotor prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK
26.05.2009 r.

mgr Roman KASZUBOWSKI (Zarządzanie jakością w policji). Promotor prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK
24.03.2009 r.

płk mgr Dariusz STOŃ (Stacjonarna sieć teleinformatyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). Promotor prof. dr hab. inż. Józef MICHNIAK
24.03.2009 r.

mjr mgr Tomasz CAŁKOWSKI (Targeting w dowodzeniu artylerią wojsk lądowych). Promotor prof. dr hab. Czesław JARECKI
24.03.2009 r.

mgr Michał FISZER (Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnej). Promotor dr hab. Jerzy GOTOWAŁA
24.02.2009 r.

gen.bryg. w st. spocz. Włodzimierz ZIELIŃSKI (Ekonomiczne podstawy systemu obronności państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny). Promotor dr hab. Zenon STACHOWIAK
17.02.2009 r.

mjr mgr inż. Ryszard LELITO (Doskonalenie dowodzenia wojskami wsparcia krajowego). Promotor: dr hab. Witold LIDWA.
14.01.2009 r.

mgr inż. Jacek CHRZĘSTEK (Sieć łączności ratownictwa i zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym). Promotor: prof. dr hab. inż. Józef MICHNIAK.

24.04.2012 r.
ppłk Andrzej SOBOŃ (Strategia umiędzynarodowienia wyższych uczelni wojskowych). Promotor - dr hab. Ryszard CHROBAK.

24.04.2012
ppłk Wojciech WIĘCEK (Zwalczanie sił destabilizacyjnych w operacjach reagowania kryzysowego. Promotor - dr hab. Witold LIDWA

 

Serwis internetowy WZiD do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić samodzielnie w ustawieniach przeglądarki internetowej (brak zmiany tego ustawienia oznacza zgodę na używanie plików cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki plików cookies w serwisie WZiD kliknij tutaj.